AURORA AUSTRALIS

AURORA AUSTRALIS – ӨМНИЙН ХЯРАА

(дэлхийн өмнөд бүсийн дийлэнх орнуудад шөнийн тэнгэрт заримдаа харагддаг олон өнгийн туяа)

Бусадтай хуваалцах: