AUGMENT

AUGMENT – НЭМЭГДҮҮЛЭХ

(ямар нэг зүйлийн хэмжээ, утга зэргийг ихэсгэх)

Бусадтай хуваалцах: