ACCIDENT

ACCIDENT, АВАРИЯ, АВААР – ОСОЛ

(санамсаргүйгээр тохиолдож гэмтэл сүйдэл авчрах золгүй явдал)

Бусадтай хуваалцах: