YOGA

YOGA, ЙОГА, ИОГ, ЙОГ, ЁОГ – ТӨВШ

(бие, сэтгэл, оюунаа төвлөрүүлснээр дотоодын амгаланд хүрэх арга зам)

Бусадтай хуваалцах: