X-RAY

X-RAY, РЕНТГЕН ТУЯА – НЭВТЭГ ТУЯА

(гэрэлтэж харагддаггүй биетийг нэвтрэх чадвартай, долгионы урт маш багатай цахилгаан соронзон цацраг)

Бусадтай хуваалцах: