TRAPEZOID

TRAPEZOID – ЖИШҮҮЛЖИН

(аль ч хоёр тал нь зэргэд биш дөрвөн талт)

Бусадтай хуваалцах: