TRAMPOLINE

TRAMPOLINE, ТРАМПЛИН – ҮСЧҮҮР

(агаарт үсрэх зориулалттай, тойрсон хүрээнээс харигаар тэлж татсан бөх бат эдээр хийсэн тавцан)

Бусадтай хуваалцах: