TRAM

TRAM, ТРАМВАЙ – ТЭРГҮҮР

(хотын гудамжаар төмөр зам дээгүүр цахилгаан, хий, уур, морины хүчээр хөдлөх нийтийн тээврийн хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: