TOMOGRAPHY

TOMOGRAPHY, ТОМОГРАФИЯ – ОГТОЛБОР

(биеийн дотоод бүтцийг нэвтэг туяаны чигийг хөндлөн огтолсон хавтгайд буух тусгалаар дүрслэх арга)

Бусадтай хуваалцах: