THOUGHT

THOUGHT – СЭТГЭЛГЭЭ

(тодорхой цаг үе эсвэл тодорхой хүмүүсийн хувьд онцлог ухаан бодол)

Бусадтай хуваалцах: