TEST

TEST, ТЕСТ – СОРИЛ

(хүний мэдлэг, чадвар зэргийг эсвэл аливаа зүйлийн чанар, шинж гэх мэтийг шалгах, харьцуулах, турших үйлдэл)

Бусадтай хуваалцах: