TELEVISION

TELEVISION, ТЕЛЕВИЗ – АЛСРАА

(дуу, дүрсийг долгионы тусламжтайгаар утас ашиглалгүйгээр зайнаас дамжуулж үзэгчийн зурагтын дэлгэцээр гаргах өргөн нэвтрүүлэл, бас ийм үйл ажиллагаа явуулах байгууллага)

Бусадтай хуваалцах: