TECHNICS

TECHNICS, ТЕХНИКА – ТОНОГ ЗҮЙ

(оньст төхөөрөмж болон хавсарга шинжлэх ухаантай холбоотой нэр томьёо, арга, хэрэгсэл зэрэг бүхэлдээ)

Бусадтай хуваалцах: