SUPERINTENDENT

SUPERINTENDENT – ДААМАЛ

(байгууллага, үйл ажиллагаа, ажилчид зэргийг хянаж зохицуулах хүн)

Бусадтай хуваалцах: