SPONSOR

SPONSOR, СПОНСОР – ТЭТГЭГЧ

(мөнгө, эд зүйл зэргээр хэн нэгний ямар нэг үйл ажиллагааг дэмжигч)

Бусадтай хуваалцах: