SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA – НИЙГМИЙН ХАРИЛЦУУР

(цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох замаар хүмүүс нийгмийн харилцаанд орохыг нөхцөлдүүлэх хотол сүлжээний бүтцүүд)

Бусадтай хуваалцах: