SECOND

SECOND, СЕКУНДА – ШИГ

(хувийг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү хугацаа)

Бусадтай хуваалцах: