SCREW

SCREW, ШУРУП, ШҮРЭВ, ШҮРҮҮП – ШУРАГ

(халивдах толгой ба хурц үзүүртэй, гадуураа хурц ирмэг бүхий эрээстэй, ихэвчлэн гантай төмрөөр хийх үзүүр тийшээгээ нарийссан бортголж)

Бусадтай хуваалцах: