ROPE

ROPE, ТРОС, ТОРООС – ТАТЛАГА

(олсон, хөвөн, ган, нийлэг зэрэг утсыг хооронд нь эрчилж томсон нь)

Бусадтай хуваалцах: