RHOMB

RHOMB, РОМБ – СҮЙХЭЛЖ

(хурц өнцгүүд ба тэнцүү талууд бүхий зэргэлж)

Бусадтай хуваалцах: