REVISIONIST

REVISIONIST, РЕВИЗИОНИСТ – ЗАСЛАГЧ

(өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөл байдал, үзэл баримтлал, онол зэргийг сайжруулах зорилгоор өөрчлөгч)

Бусадтай хуваалцах: