RELATIONSHIP

RELATIONSHIP – ХАРЬЦАА

(хоёр хүний хоорондын сэтгэл санааны, тэр дундаа бэлгийн холбоо)

Бусадтай хуваалцах: