REACTANT

REACTANT, РЕАКТИВ – УРВАЛЖ

(хувилахуйн хувиралд орж улмаар өөрчлөгдөх бодис)

Бусадтай хуваалцах: