PRIORITIZE

PRIORITIZE –УРЬДЛАХ

(бусдаас нь түрүүлж шийдвэрлэх ёстой гэж үзэх)

Бусадтай хуваалцах: