PRACTICE

PRACTICE, ПРАКТИКА – ҮЙЛДЛЭГ

(онолын бодит амьдрал дээрх тусгал ба гүйцэтгэл)

Бусадтай хуваалцах: