POPULIST

POPULIST, ПОПУЛИСТСКИЙ – АРДСАА

(олон нийтийн ашиг сонирхолд тулгуурласан үйл ажиллагааныхаа хариуд улс төрд тэдний дэмжлэгийг авахыг заасан)

Бусадтай хуваалцах: