PLYWOOD

PLYWOOD, ФАНЕРА – ҮЕТМЭЛ

(модных нь ширхэгийг ээлжлэн зөрүүлж, хооронд нь цавуудаж наан шахсан, хоёр ба түүнээс дээш тооны хуудсуудаас тогтох бөх бат хавтан)

Бусадтай хуваалцах: