PIN

PIN – СҮЛБЭРЭГ

(юмсыг хооронд нь сүлбэж тогтооход хэрэглэх бөөрөнхий эсвэл хавтгай тавтай нарийн төмөрлөг зүү)

Бусадтай хуваалцах: