OMELETTE

OMELETTE, ОМЛЕТ – ӨНДГӨН ЖАВРАЙ

(өндгийг хутгаж амтлан хайруулын тавагт тостой дангаар нь эсвэл өөр хольцтой хамт хайрч болгох хоол)

Бусадтай хуваалцах: