OF

OF –-ЫН (-ИЙН, -НЫ, -НИЙ)

(хэн нэгэн эсвэл ямар нэг юманд хамааралтай болохыг заасан)

Бусадтай хуваалцах: