OBSERVATORY

OBSERVATORY, ОБСЕРВАТОРИЯ – ХАРААТ

(одон орны, цаг уурын зэрэг байгалийн үзэгдлүүдийг ажиглахад зориулж тоноглосон өрөө, байгууламж гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: