NATIONAL IDENTITY

NATIONAL IDENTITY – ҮНДЭСТНИЙ ЯЛГАРАМЖ

(аль нэг улс үндэстэнд өөрийгөө хамааруулах, ахуй соёл, түүх уламжлал, үнэт зүйлс зэргээрээ ялгаатайгаа таних мэдрэмж)

Бусадтай хуваалцах: