MICROBUS

MICROBUS, МИЙКР – БҮЛТРЭГ

(нийтрэгтэй төстэй боловч хэмжээгээр жижиг, хэсэг бүлэг хүмүүсийг тээвэрлэх хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: