MATHEMATICS

MATHEMATICS, МАТЕМАТИКА – ТООНЫ УХААН

(тоо хэмжээг орон зай, бүтэц, өөрчлөлттэй нь судлах хийсвэр шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: