MARDI GRAS

MARDI GRAS – ТОСОН МЯГМАР

(Лүвчийн шашинтай орнуудад нүглээ наманчилж, дараа нь баярлаж цэнгэх Мягмар гариг)

Бусадтай хуваалцах: