MAIN

MAIN, МАГИСТРАЛЬ – ТӨВЛӨӨС

(ус, дулаан, цахилгаан, бохир зэргийг дамжуулж зөөвөрлөх гол шугам, хоолой гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: