MADAM

MADAM, МАДАМ – ХАТАГТАЙ

(эмэгтэй хүнд хандах эсвэл түүнийг дуудах эелдэг, хүндэтгэлтэй хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: