LONG

LONG – УДААН

(урт хугацаагаар үргэлжилсэн эсвэл цаг их авсан)

Бусадтай хуваалцах: