LOGISTICS

LOGISTICS, ЛОГИСТИКА – БАЙРШУУЛАЛТ

(олон тооны хүн, тоног төхөөрөмж оролцсон үйл ажиллагааны зохион байгуулалт)

Бусадтай хуваалцах: