LOGICIAN

LOGICIAN, ЛОГИКЧ – УЧИР ЗҮЙЧ

(харилцан хамааралтай оюун дүгнэлтүүдийн хэлхээг судалдаг гүн ухаантан эсвэл тооч)

Бусадтай хуваалцах: