LOBBYER

LOBBYER, LOBBYIST – НӨЛТҮҮЛЭГЧ

(хууль тогтоогчдын шийдвэрт нөлөөлөх зохион байгуулалттай оролдлого хийгч)

Бусадтай хуваалцах: