LINOTYPER

LINOTYPER, ЛИНОТИПЧ – МӨРЛӨГЧ

(сонин, сэтгүүл зэрэгт хэвлэх үгсийн хэвийг хар тугалга гэх мэт дээр эгнээ болгон буулгах төхөөрөмжийг ажиллуулах хүн)

Бусадтай хуваалцах: