LEASE

LEASE – ЦҮҮВЭН

(байр, тоног төхөөрөмж, газар зэргийг тодорхой хугацаагаар тогтмол төлбөр төлж эзэмших тохиролцоо)

Бусадтай хуваалцах: