LEARN

LEARN – СУРАХ

(судлах, үзэх, заалгах замаар мэдлэг эсвэл чадвар олж авах)

Бусадтай хуваалцах: