INTEGRATION

INTEGRATION, ИНТЕГРАЦИЯ – БҮХЭЛДЭЛ

(хооронд нь нийлүүлж бүрэн бүтэн болгох үйл эсвэл тохиол)

Бусадтай хуваалцах: