IMPERIALISM

IMPERIALISM, ИМПЕРИАЛИЗМ – ЭЗЭРХЭЭ

(бусад улс орнуудад нөлөөллөө өргөжүүлэх эсвэл хараат болгох бодлого)

Бусадтай хуваалцах: