HYDROGEOLOGY

HYDROGEOLOGY, ГИДРОГЕОЛОГИЯ – ГУЛДИРАХУЙ

(дэлхийн цардсын хөрс ба чулуулагт байгаа гүнийн усны хөдөлгөөн, тархалтыг судлах ухаан)

Бусадтай хуваалцах: