HUNT

HUNT – АГНАХ

(хоол болгох, наадах, мөнгө хийх зэрэг зорилгоор зэрлэг амьтныг барих эсвэл алах)

Бусадтай хуваалцах: