HOSEPIPE

HOSEPIPE, ШЛАНГ, ШАЛААНК – ӨЛӨНГӨ

(ус, түлш зэргийг дамжуулах уян хоолой)

Бусадтай хуваалцах: