HOCKEY

HOCKEY, ХОККЕЙ – БЭРЭЭ

(бөмбөгийг газар илэн цохих үзүүр нь тахир савааны тусламжтайгаар эсрэг багийн тоглогчдын ард гаргаж хаалганд хийн оноо аван тоглох бүлэг наадал)

Бусадтай хуваалцах: